Miljøhensyn

Å ta vare på miljøet er svært viktig for Lundhs. Vi vil stå for en effektiv og ansvarlig bruk av naturressurser. 

Bærekraftig utvikling kan defineres som:

En utvikling som dekker nåværende behov uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. 

Det er naturlig nok debatt rundt hvor bærekraftig det kan være å drive steinbrudd, siden fokuset er å hugge ut ikke-fornybare ressurser. Bærekraftighet for Lundhs betyr å kontinuerlig fokusere på hvordan vi kan bidra til et bærekraftig samfunn gjennom å ta miljøhensyn i vår drift.

Regulering og gjenbruk av steinbrudd

I Norge er det streng regulering av hvordan naturressurser skal utnyttes. I vår industri er det miljøverndepartementene i hvert fylke og Direktoratet for mineralforvaltning som er kontrollinstanser for dette. Våre steinbrudd er lagt opp i tråd med gjeldende regler og detaljerte planer for hvordan vi skal operere. I nært samarbeid med myndighetene, blir bruddene optimalisert for å redusere synlighet i landskapet og gli så naturlig inn i landskapet som mulig. ut

Når Lundhs planlegger å etablere nye budd, er en sentral del av dette gjenoppbygging og gjenbruk av steinbruddet med tiden. Steinbrudd har vanligvis et langt liv, så planleggingen for fremtiden er en prosess i samarbeid med lokale myndigheter og landeiere. Våre grunnprinsipper for prosessen er illustrert nedenfor, og blir tilrettelagt for lokale forhold.

Støv, støy og vannforurensning

En sentral del av reguleringen i forhold til miljøet, er relatert til utslipp av støv, støy og vannforurensing. Støy og støv har blitt kraftig redusert gjennom oppgradering til moderne maskinpark. En overgang fra produksjon basert på drilling og sprengning til en mer miljøvennlig wiresaging, har redusert støynivået betraktelig.

En bivirkning av økt bruk av wiresaging, er dessverre økt mengde støvpartikler i vannet om dreneres fra bruddene. Noen få bekker og elver er påvirket av dette og fenomenet kan registeres ved måling av høyere turbiditet i vannet. Denne utfordringen er i dag en av våre største fokusområder. I noen steinbrudd har det vist seg effektivt å bruke eldre brudd-områder som sedimentære basseng hvor de finkornede partiklene kan sette seg. Et annet tiltak er å infiltrere grumset vann i nærliggende myrområder.

Gjennom et omfattende prosjekt i 2006-2009, hvor Norges ledende eksperter bidro, dokumenterte Lundhs fakta om steinstøv i vannet. Prosjektet blir fulgt opp i 2012 med en action-plan for denne type utfordring i hvert enkelt steinbrudd. Det har blitt bekreftet at steinstøv ikke har noen biologisk ødeleggelseskraft, siden dyrelivet, med noen få unntak, har forblitt uendret. Vann med steinstøv er hovedsakelig en estetisk utfordring og det er veldokumentert at det ikke fins skadelige stoffer i steinstøvet.

Materialrester etter utgravning

Store mengder stein blir til overs når vi hugger ut blokker. Før har dette blitt liggende i store hauger i landskapet. Gjennom det siste tiåret har vi endret strategi, og vi ser nå på rest-steinen som en ressurs.

Lundhs jobber kontinuerlig for å dinne måter for å ta i bruk rest-steinen. Fokusområder for oss er: ytterligere prosessering av materialene til å få blokker til steinvegger, erosjonsbeskyttelse langs kysten og bygnings-aggregater. På denne måten kan vi utnytte våre ressurser fullt ut, slik at andre naturområder kan bevares.

Waste rock materials

Her er rest-stein brukt som blokkstein rundt tunnelåpninger på E18.

I noen steinbrudd er det ikke mulig å bruke rest-steinen og det er nødvendig å finne et sted å plassere dette i landskapet. Da er det viktig at vi bygger opp denne lagringsplassen på en slik måte at det glir best mulig inn i landskapet rundt. Plassen blir dekket med jord og etter noen år kan vi plante der, med lignende vegetasjon som omkringliggende natur. Med tiden vil disse lagringsplassene ikke kunne utskilles fra omgivelsene.