Åpenhetsloven

I forbindelse med Åpenhetsloven plikter vi å publisere redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene. Vår redegjørelse beskriver hvordan vi jobber med dette, og med åpenhet rundt vår leverandørkjede og våre forretningsforbindelser.

Lundhs’ redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 30. juni 2023

Innledning

Lundhs plikter å publisere redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven, og den publiseres i sin helhet på lundhs.no. Dette skal gjøres årlig.

Redegjørelsen skal dekke aktsomhetsvurderinger i Lundhs og skal dekke følgende hovedområder:

 • Omfang – en generell beskrivelse av Lundhs sin organisering og driftsområde
 • Retningslinjer og rutiner – retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Opplysninger om negative konsekvenser og vesentlig risiko som er avdekket
 • Opplysninger om tiltak som har iverksatt eller planlegges å iverksette, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.


Åpenhetslovens bestemmelser §5 a., §5 b., §5 c. (ref. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99?q=åpenhetsloven). Ligger til grunn for videre beskrivelse.

§5 a. En generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.


Hvordan Lundhs er organisert på et overordnet nivå

Lundhs er Nord Europas største produsent av naturstein, og opererer 8 steinbrudd, syv av disse i Larvik, og ett i Sirevåg. Lundhs har hovedkontor i Larvik, og har totalt 130 ansatte i Norge, samt to innleide konsulenter, et kontor i Kina (1 ½ stilling), Tyrkia (en ansatt), England (en ansatt) og USA (en ansatt). Vi har agenter i Taiwan, Vietnam, Italia, Spania, Brasil. Lundhs omsetter for ca. 500 mill NOK årlig.

Hva slags produkter og tjenester tilbyr Lundhs

Lundhs selger råblokker av larvikitt og anortositt til videreforedling rundt omkring i verden. Disse fabrikkene er Lundhs sine primærkunder. I tillegg samarbeider vi med ulike distributører i Norge, England, Tyskland og USA og markedsfører våre steiner under Lundhs Real Stone.


Markeder

Primærkunder

Premiumsteinen (ca. 10% av forekomst) eksporteres verden over. Det er fabrikkene, som videreforedler steinblokkene, som er våre primærkunder. Oversikt over de største markedene for eksport i 2022 er som følger: Kina, Italia, Vietnam, India, Spania, Pakistan, Portugal.

Markedsføringssamarbeid

Vi estimerer at rundt 90% av vår premiumstein brukes til benkeplater, flis og fasadeplater. For å sikre synlighet ovenfor beslutningstakere som tar valg rundt hvilke materialer som skal brukes, så markedsfører vi aktuelle bruksområder for alle Lundhs materialer under merkevaren Lundhs Real Stone.

Vi har utarbeidet to konsepter, et mot forhandlere og et mot profesjonelle aktører. Forhandlerkonseptet baseres på et markedsføringssamarbeid hvor alle involverte parter i verdikjeden, fra uttak i brudd og videreforedling til ferdig installert produkt, sørger for full sporbarhet. Dette konseptet er implementert i Norge, England og USA. Alle forbrukere som kjøper en benkeplate, får utlevert et opprinnelsesbevis med sporbart blokknummer.

I konseptet for profesjonelle så bistår Lundhs med veiledning rundt valg av fabrikk, teknisk informasjon og prøver, og opplæring om naturstein.

Iht åpenhetsloven foretar vi aktsomhetsvurderinger av leverandørene og forretningspartnere i Lundhs Real Stone programmet – dvs transporttjenester av blokker, primærkunder, fabrikker og distributører. Eks verdikjede i LRS programmet:

En full oversikt over samarbeidspartnere og distributører er oppført på lundhsrealstone.com

Overskuddsmasser

Som nevnt er premiumsteinen kun 10% av alt masseuttak. Vi har derfor ulike samarbeidspartnere som videreforedler overskuddsmasse til ulike formål. Eks. er pukkverk (Feiring Bruk,) Larvikittblokka og Rocks of Norway som er etablert i våre steinbrudd og Beer Sten som selger B-blokker som utestein.

Underselskaper/medeier

Palin Granitt OY (Lundhs eier 40%)

Stone Supply AS (84%)

NSSI (Lundhs eier 67%.)

Lundhs Eiendom (100% eid av Lundhs)

Disse firmaene omfattes ikke av åpenhetsloven, men for Lundhs vil det bety å gjennomføre aktsomhetsvurderinger på lik linje med andre leverandører i verdikjeden.

Retningslinjer og interne rutiner for arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Siden kravene til Åpenhetsloven tredde i kraft juli 2022 har vi kartlagt egne styringsdokumenter. Følgende retningslinjer er nå revidert og godkjent av styret og ledergruppen i Lundhs:

 • Lundhs etiske retningslinjer for leverandører
 • Minimumskriterier for innkjøp
 • Styret har godkjent måten Lundhs skal jobbe med aktsomhetsvurderinger
 • En plan for rutiner og ansvarsfordeling for kontinuerlig arbeid med å redusere risiko på menneske- og arbeidsrettighetsbrudd er under utarbeidelse i bedriften.
 • Lundhs interne etiske retningslinjer er fortsatt under utarbeidelse og vil være ferdig før utgangen av 2023.


Varslingskanaler og klagemekanismer som kan bidra til å avdekke negative konsekvenser

Vi har opprettet to epostadresser som vil være varslingskanalene via lundhs.no/sustainability

 • transparencyact@lundhs.no vil være kanalen offentligheten kan bruke ved spørsmål om hvordan vi jobber med aktsomhetsvurderinger.
 • compliance@lundhs.no vil være den formelle varslingskanalen dersom noen vil varsle om menneske- og arbeidsrettighetsbrudd hos Lundhs eller i vår leverandørkjede. Varslere oppfordres til å varsle med identitet, men det er ikke et krav. Varslingen vil ikke gå videre direkte til underleverandør, men vil bli behandlet av en tredjepart. Varslingskanalen gjelder ikke for personkonflikter eller lignende forhold knyttet til et arbeidssted.Aktsomhetsvurderinger/risikovurderinger

§5 b (risikovurdering), §5 c (tiltak, risikohåndtering)

Vurdering av egen industri og produksjon

Steinindustrien er generelt vurdert som risikobransje, der det i en del land er avdekket uanstendige arbeidsforhold i steinbrudd og gruver. Det er viktig for Lundhs å ha dokumentasjon på hvordan vi som en ledende bergverksbedrift i Norge opptrer. Lundhs har et stort og omfattende HMS-arbeid, satt i system av Landax, med egne ansatte som jobber med dette. Internt har vi tillitsvalgte og verneombud, som er representert i AMU. Driften i Lundhs er også ISO-14001 sertifisert – noe som setter ekstra store miljømessige krav til produksjonen.

Fagorganisering

Lundhs har en tariffavtale med Fellesforbundet på steinindustrioverenskomsten. Denne består hovedsakelig av Lundhs og andre store bergverksbedrifter. Våre ansatte er primært organisert i Fellesforbundet.

Arbeidsgivers aktivitet- og redegjørelsesplikt
Aktivitets- og redegjørelsesplikten beskriver vårt HMS-arbeid når det gjelder å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette arbeidet er beskrevet i Lundhs’ likestillingsrapport for 2022. Dette er bedriftens årlige statusrapport når det gjelder likestillingsarbeid, men den beskriver også konkret hvilke tiltak, mål og resultater vi som bedrift har for å fremme mangfold og hindre diskriminering på arbeidsplassen.

Likestillingsarbeidet i Lundhs omfatter alle diskrimineringsgrunnlagene og de ulike personalområdene: rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv, samt arbeid mot trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Her er et lite utdrag på punkter vi som selskap skal jobbe med videre:

 • Selskapet har tatt grep for å legge til rette for ansettelse av kvinner i produksjonen. Vi har et eget mål i bærekraftstrategien som går på økt mangfold i anlegg- og bergverksbransjen. Et av underpunktene i dette målet, såkalt strategisk initiativ, er å øke kvinneandelen i produksjonsdelen av Lundhs. Inkludert i målet er også økt mangfold i fagbakgrunn og alder på nyansatte. Konkrete tiltak er beskrevet i Likestillingsrapporten.
 • Det jobbes med å få på plass interne etiske retningslinjer og en personalhåndbok hvor hensynet til likestilling og ikke-diskriminering blir medtatt. Dette skal være på plass i løpet av 2023.
 • Det har i 2022/2023 blitt gjort et arbeid rundt reaksjonsmønstre. Dette fortsetter i tiden fremover. Tilbakemeldingskultur vil være en del av dette arbeidet.
 • I løpet av 2023 skal det gjøres en vurdering om Lundhs skal ISO 9001 sertifiseres (indre miljø, arbeidsmiljø).
 • Våre varslingsrutiner skal sørge for trygge kanaler og muligheter for å varsle alle ansatte. De ansatte har flere måter å varsle på:
  • Tillitsvalgte
  • Verneombud
  • Landax (HMS-system)
  • Bedrifthelsetjenesten
 • Likelønn: Vi har startet med jevnlig kartlegging av status på kjønnsfordeling i firmaet, samt kartlegging av betingelser og kompensasjoner for å opprettholde likelønn. Det tas en ekstra sjekk ved lønnsoppgjør med tanke på å hindre ulikheter eller diskriminering.


Aktsomhetsvurderinger og risikokartlegging av leverandørkjeden

Lundhs startet kartlegging av vår leverandørkjede senhøst 2022. Vi tok utgangspunkt i de siste to års transaksjoner. Til sammen har vi 495 norske og 110 utenlandske leverandører på listen. Sammen med en ekstern tredjepart kom vi opp med 22 kategorier – fordelt på tjenester og varer. Følgende kategorier ble opprettet ut ifra vårt leverandørregister:

Agenter

Arbeidsklær og verneutstyr

Bank, finans og juridiske tjenester

Bygg, anlegg og infrastruktur – tjenester

Byggevarer

Distributører

Driftsutstyr produksjon

Drivstoff

Elektronisk utstyr / materiale

Energi og kraft

Grunneiere

Kjemikalier

Kjøretøy

Markedsføring og kommunikasjon

Offentlig etat

Overskuddsmasser/deponi

Salg/representasjon

Samarbeidspartner

Selskap i samme konsern

Spons/medlemskap

Steinprøver

Teknisk og profesjonell rådgivning

Gjennomgang og kartlegging av leverandører viser at Lundhs har benyttet ca. 605 leverandører de to siste årene. Kartleggingen viser at Lundhs hovedsakelig mottar varer og tjenester fra selskaper i Norden – særlig fra Norge. Men også Kina, USA og England utmerker seg.


Vurdering av risikokategorier

Kilder

Risikovurderingen er gjort med hjelp av eksterne kilder, som f.eks. høyrisikolisten.no, ITUC, Corruption Preception Index, arbeidslivet.no, BSCI score, sanksjoner – regjeringen.no m.flere. Vi har vurdert ut ifra land, samt nevnte kilder, og en vurdering ned på leverandørnivå i risikokategoriene.

Virksomhetens vurdering av overordnet risiko over Lundhs’ risikobilde:

Lundhs’ risikobilde av verdikjeden, hvor alvorlighetsgrad av mulige brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og sannsynlighet for at dette oppstår, er vurdert. Leverandørkategoriene, øverst i høyre hjørne av tabellen under, er ansett som kategorier med høyest risiko.
Rød skrift betyr ‘liten mulighet for påvirkning’, mens grønn skrift markerer ‘høy mulighet for påvirkning’».

Nedenfor vises antall leverandører vi har i risikokategoriene, og som vi prioriterer først i våre aktsomhetsvurderinger:

Kategori Risikofaktorer
Antall leverandører
Interndrift - varer og tjenester
(herunder kontormøbler, forbruksmateriell, mat/drikke kontor, vasketjenester og vedlikehold av bygg)
Produksjon av møbler og forbruksmateriell: Ved utvinning av råmaterialer og produksjon av komponenter er
det risiko for barnearbeid, mangel på rett til fagorganisering og kollektiv forhandling, tvangsarbeid,
dårlige arbeidsforhold, herunder helse og sikkerhet. Dette avhenger igjen hvilke land råvare/komponent
er produsert. Ved vasketjenester og byggetjenester er innleid arbeidskraft, med dårlige
arbeidskontrakter, minstelønn og overdreven bruk av overtid en høy risiko.
10

Kjøretøy (biler)

Risiko forbundet med menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er mest fremtredende i produksjon av komponenter og utvinning av råvarer som metaller og gummi. Det henger sammen med at produksjonen finner sted i høyrisikoland der lovverket ikke alltid håndheves.
13
Elektronisk utstyr / materiale
(Telefon, elektronikk kontor)
Nedover i leverandørkjeden i sammenstilling av produktene, produksjon av komponenter (chip'er) og ved utvinning av mineraler er det risiko for ekstrem overtid, barnearbeid, mangel på rett til fagorganisering og kollektiv forhandling, tvangsarbeid, dårlige arbeidsforhold, herunder helse og sikkerhet, og brudd på urfolksrettigheter
4
Driftsutstyr produksjon
(Verktøy, maskiner, mekanisk utstyr)

Risiko for arbeidsforhold knyttet til utvinning og fordeling/produksjon

34
Arbeidsklær og verneutstyrNedover i leverandørkjeden ved produksjon av produktene (CMT -Cut, Make and Trim) og ved utvinning av råmaterialer er det risiko for ekstrem overtid, barnearbeid, mangel på rett til fagorganisering og kollektiv forhandling, tvangsarbeid, og dårlige arbeidsforhold, herunder helse og sikkerhet.
2
TransporttjenesterDet foreligger risiko for fatale arbeidsulykker innenfor transport og lagring. Det forekommer også betydelig risiko for dårlige arbeidsforhold og utnyttelse av migrantarbeidere i transportsektoren. Ugunstig arbeidstider og ekstrem overtid. Innleid arbeidskraft.
39
Distributører
(forretningspartner – herunder

distributør fliser, distributør benkeplater, distributør utestein)

Risiko for korrupsjon og uregulerte arbeidsforhold.
13
AgenterRisiko for korrupsjon og uregulerte forhold
8

Vi har vurdert følgende kategorier med høy risiko og liten påvirkningskraft som følger:

 • Varer/tjenester til interndrift: varer som er forbundet med høy risiko er produksjon av møbler og forbruksmateriell, bruk av vaskebyråer, bilvask og service av tjenestebiler.
 • Kjøretøy: tjenester i form av service (vask, reparasjon etc), samt komponenter til kjøretøy.
 • Elektronisk utstyr: eks er batterier og teknisk utstyr. Vanskelig å få oversikt over underleverandører og produsenter, samt utvinning av mineraler som igjen ofte er forbundet med dårlige arbeidsforhold.
 • Verneutstyr, arbeidsklær: klesproduksjon er forbundet med høy risiko og liten mulighet for påvirkning. Bomullsproduksjon og produksjon er forbundet med stor risiko for brudd på arbeidsavtaler, anstendige arbeidsforhold, minstelønn og overdreven bruk av overtid. Lundhs kjøper verneutstyr og arbeidsklær fra noen få store leverandører, og vi forventer å få utfyllende informasjon om underleverandørene og risikofaktorer.
 • Transporttjenester: høyrisikogruppe forbundet med innleid arbeidskraft, ugunstig arbeidstider, lange arbeidsdager og minstelønn. I Norge benytter vi norske transportfirmaer til frakt av steinblokker fra brudd til Larvik Havn, og vi mener vi har god oversikt over våre nærmeste transportleverandører. I andre tilfeller bruker vi hovedsakelig Posten og DHL. Utenlandske transporttjenester er mer komplisert å få oversikt over. Utstrakt bruk av innleid arbeidskraft.


Følgende kategorier med høy risiko, men mulighet for påvirkning:

 • Driftsutstyr til produksjon – vi har få leverandører, noen store. Disse har vi god kontakt med og forventer utfyllende svar ifb med aktsomhetsvurderingene.
 • Distributører – vi har et oversiktlig antall distributører som leverer ulike tjenester forbundet med bearbeiding av stein til sluttprodukt. Vi har godt samarbeid med disse, og forventer utfyllende informasjon ifb med aktsomhetsvurderingene.
 • Agenter – bruk av agenter er i utgangspunktet forbundet med høy risiko, men vi anser vår påvirkningsmulighet for stor siden vi har få agenter og god oversikt, og at vi kjenner disse godt og har jobbet med de i en årrekke.

Kartleggingen av leverandørene i disse kategoriene skal være ferdig innen utgangen av 2023, og resultatene skal rapporteres inn til årsrapporten og for styret.

Vi har foreløpig ikke funnet noen faktiske brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, men vil fortsette med tiltak for å avdekke og håndtere eventuelle brudd.

Tiltak og risikohåndtering (§5 c)

I denne rapporteringsperioden har Lundhs prioritert forankringen av arbeidet med aktsomhetsvurderinger i våre retningslinjer og styringssystemer. Vi har startet med kartleggingen av vår leverandørkjede, vurdert negativ påvirkning knyttet til vår virksomhet, våre leverandørkjeder og våre forretningsforbindelser. I denne prosessen har vi utarbeidet nye rutiner for risikokartlegging og leverandøroppfølging, som vil legge grunnlaget for vårt arbeid med å stanse, forebygge og redusere mulig eller faktisk negativ påvirkning

Første prioritet i kartleggingsarbeidet er å kontakte alle leverandører i risikokategorier (som vist over) og blir gjennomført ila 2023. Dette arbeidet startet våren 2023. Leverandørene må fylle ut spørreskjemaer om hvordan de jobber med risikovurdering i egen leverandørkjede.

 • Mindre leverandører må svare på Lundhs ‘Minimumskrav for leverandører’.
 • Større leverandører som omfattes av Åpenhetsloven må svare på et utvidet spørreskjema og oppgi deres underleverandører og produksjonssteder.


Ut ifra tilbakemeldingene fra våre leverandører, må vi vurdere risikoen, og om vi kan påvirke eventuell risiko, hva slags oppfølgning og tiltak vi kan gjøre sammen med vår leverandør for å minimere risiko på brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Dersom det ikke er villighet til å oppgi informasjon, eller rette opp eventuell skade/risiko, må vi vurdere å si opp nåværende samarbeid.

Neste prioritet er å kartlegge alle leverandører (også de med lav risiko) med samme rutine som nevnt ovenfor, og innføre rutine for prekvalifisering av nye leverandører.

Rapporteringssystemer
Vi vil i fremtiden vurdere et digitalt rapporteringssystem for aktsomhetsvurderinger. Per dags dato brukes Forms (TEAMS) til spørreskjemaer, og informasjonen blir lagret i et internt dokument. Egne rutiner for innhenting, oppfølging og tiltak er beskrevet i eget dokument og skal iverksettes i bedriften. Våre interne rutiner skal årlig forbedres og revideres.

Vårt fokus for neste rapporteringsperiode vil være det forebyggende arbeidet for de områdene vi har kartlagt høy risiko og prioritert til oppfølging. Basert på risikokartleggingen i våre forretningsområder vil vi følge opp aktuelle leverandører og iverksette forbedringstiltak der det er behov, i samarbeid med våre leverandører.

Redegjørelsen

Redegjørelsen skal signeres og publiseres på lundhs.no innen 30.juni hvert år, og oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.